ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Συστήματος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Magnet.
Η Πολιτική Απορρήτου καλύπτει όλα τα προσωπικά δεδομένα των ενδιαφερόμενων (εργαζόμενων, συνεργατών, προμηθευτών και υπεργολάβων) που συλλέγονται από τη Magnet στο πλαίσιο εκτέλεσης των δραστηριοτήτων της.
Επίσης, η Πολιτική Απορρήτου καλύπτει τις προϋποθέσεις συλλογής, επεξεργασίας και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των ενδιαφερόμενων από την Magnet.
Εάν ο ενδιαφερόμενος δεν συμφωνεί με τους όρους αυτούς οφείλει να μην προβεί στη γνωστοποίηση προσωπικών δεδομένων ή να συνεργαστεί με την εταιρεία, ή να ζητήσει την τροποποίηση, ανανέωση ή διαγραφή τους.
Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου δεν καλύπτει σε καμία περίπτωση τη σχέση μεταξύ των ενδιαφερόμενων και οποιωνδήποτε υπηρεσιών/δραστηριοτήτων που δεν υπόκεινται στον έλεγχο ή / και την ιδιοκτησία της Magnet.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσα από τα κανάλια επικοινωνίας της εταιρείας, συγκεντρώνονται από την Magnet, με αποκλειστικό σκοπό την επικοινωνία με τους πελάτες και συνεργάτες, καθώς και για τις συναλλαγές με τους προμηθευτές και υπεργολάβους της εταιρείας.
Επιπλέον, συλλέγονται προσωπικά δεδομένα από το προσωπικό της εταιρείας, με σκοπό τη διεκπεραίωση αναγκών διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΌ ΤΗ MAGNET

    Σας ενημερώνουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα επικοινωνίας αποθηκεύονται σε αρχεία πληροφορικής που ανήκουν στη Magnet και χρησιμοποιούνται για:
  1. Επικοινωνία μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και για την αποστολή ενημερωτικών Newsletters στο πλαίσιο των όσων προβλέπει η κείμενη Νομοθεσία, περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων,
  2. Την εκπλήρωση της εμπορικής δραστηριότητας της εταιρείας,
  3. Tις ανάγκες διαχείρισης ανθρώπινων πόρων
  4. Τη στελέχωση της εταιρείας (βάσει βιογραφικών υποψήφιων εργαζομένων εταιρείας)

Αποδεχόμενος αυτήν την πολιτική απορρήτου, ο ενδιαφερόμενος αποδέχεται ότι η Magnet μπορεί να επεξεργαστεί και να κατηγοριοποιήσει τα προσωπικά του δεδομένα.

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η εταιρία δεσμεύεται να μη διαθέτει σε τρίτους προσωπικά δεδομένα παρά μόνο για σκοπούς για τους οποίους αυτή δημιουργήθηκε και λειτουργεί, ήτοι δηλαδή την παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας, και πάντα εντός των όρων και προϋποθέσεων που ισχύουν και για τους λόγους για τους οποίους τα έχει υποβάλλει το υποκείμενο των δεδομένων.
Η Magnet ενδέχεται να διαθέσει τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει στις αρμόδιες Αρχές, μετά από την κατάλληλη δικαστική εντολή και σε περιπτώσεις που αυτό θα βοηθήσει στη διερεύνηση διάπραξης αδικήματος, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η εταιρεία δεσμεύεται να παρέχει πρόσβαση στον ενδιαφερόμενο στα προσωπικά του δεδομένα και να ενημερώνει αυτόν οποτεδήποτε θελήσει στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του λοιπού νομικού πλαισίου, καθώς και των δικαιωμάτων που αυτό του παρέχει για ό,τι αφορά την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων.
Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να αιτηθεί στην εταιρεία την τροποποίηση, την ανανέωση ή τη διαγραφή οποιασδήποτε πληροφορίας τηρείται για αυτόν, καθώς και να ζητήσει την οριστική διαγραφή των δεδομένων του (όσα δεν υποχρεούται από την ισχύουσα νομοθεσία να διατηρήσει η εταιρεία).
Μετά την ολοκλήρωση του αιτήματος διαγραφής από τον ενδιαφερόμενο, τα δεδομένα έχουν διαγραφεί οριστικά και δε θα υπάρχει η δυνατότητα επαναφοράς τους.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη την ασφάλεια και εμπιστευτικότητα των προσωπικών σας δεδομένων. Χρησιμοποιούμε σύγχρονες μεθόδους αποθήκευσης πληροφοριών και ασφάλειας με σκοπό την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αυτά, ακατάλληλη χρήση ή αποκάλυψη, μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση, παράνομη καταστροφή ή τυχαία απώλεια.
Όλοι όσοι επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα και οποιοιδήποτε τρίτοι στους οποίους έχουμε αναθέσει την επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων υποχρεούνται να σέβονται την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών σας.
Κρατάμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα είναι λογικά απαραίτητο για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους είχε γίνει συλλογή τους ή ανάλογα με τις τυχόν ισχύουσες νομικές απαιτήσεις διατήρησης στοιχείων και εγγράφων.
Προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους χρησιμοποιώντας μεθόδους κρυπτογράφησης. Χρησιμοποιούμε συστήματα υπολογιστών με πρωτόκολλα περιορισμένης πρόσβασης, τα οποία στεγάζονται σε εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν φυσικά, ηλεκτρονικά και διαδικαστικά μέτρα ασφαλείας, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η προστασία του απορρήτου και της ασφάλειας των πληροφοριών που μας κοινοποιούνται.
Διατηρούμε αυστηρά πρότυπα ασφαλείας για να αποτρέψουμε οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Όλες οι ενέργειες πρόληψης, καταστολής και ενημέρωσής είναι εναρμονισμένες με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και την Οδηγία (ΕΕ) 2016/680.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ

Σε κάθε περίπτωση ο ενδιαφερόμενος ενθαρρύνεται να καταγγέλλει στα υπεύθυνα στελέχη της εταιρίας μας και με κάθε τρόπο μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που παρατίθενται στην ιστοσελίδα μας, γραπτώς ή προφορικώς, πιθανή παραβίαση των προσωπικών του δεδομένων ή οποιαδήποτε παράνομη και αντίθετη με του όρους χρήσης συμπεριφορά διαπιστώσει από την εταιρία, από άλλον χρήστη ή από τρίτο.
Η εταιρία δεσμεύεται πως θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να επιλύσει το πρόβλημα σε συνεργασία με τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές εάν κάτι τέτοιο κριθεί απαραίτητο.
Επιπλέον, έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας απευθείας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr): Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600, Fax: +30 210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Βελτιώνουμε και προσθέτουμε συνεχώς νέες δυνατότητες και λειτουργίες σε αυτόν τον ιστότοπο και κάνουμε βελτιώσεις και προσθήκες στις υπάρχουσες υπηρεσίες μας.
Λόγω αυτών των συνεχιζόμενων αλλαγών, καθώς και των αλλαγών στη νομοθεσία και στη φύση της τεχνολογίας, η τακτική μας ως προς την επεξεργασία των δεδομένων θα αλλάζει από καιρό σε καιρό.
Όταν απαιτηθεί να αλλάξουμε την Πολιτική μας, θα δημοσιεύσουμε τις αλλαγές σε αυτή τη σελίδα έτσι ώστε να είστε πάντοτε ενήμεροι σχετικά με το ποιες πληροφορίες συλλέγουμε και πώς τις χρησιμοποιούμε.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ

Λαμβάνοντας και διαβάζοντας την παρούσα Πολιτική, δηλώνετε ότι έχετε ενημερωθεί για τους όρους και τις συνθήκες προστασίας των προσωπικών δεδομένων σας, την αποδέχεστε και δίνετε τη συγκατάθεσή σας για την ηλεκτρονική επεξεργασία τους από τη Magnet, με τον τρόπο και για τον σκοπό που περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.